งานแผนงานและงบประมาณ

30 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

enlightenedแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

enlightenedแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

enlightenedแผนครุภัณฑ์สิ่ง-ก่อสร้าง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563

enlightenedแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ม.ราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2555-2558)

enlightenedแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) [วันที่ 8 มกราคม 2556]

enlightenedแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

enlightenedกรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง) [วันที่ 8 สิงหาคม 2557]

enlightenedแผนความต้องการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2557-2561

enlightenedกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ


แผนปฏิบัติราชการ

enlightenedเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ-รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

enlightenedเอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

enlightenedแผนปฏิบัติราชการประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   »   [PDF]   »   [E-book]

[ปี 2562]   »   [ปี 2561]   »   [ปี 2560]   »   [ปี 2559]   »   [ปี 2558]   »   [ปี 2557]   »   [ปี 2556]   »   [ปี 2555]


งบประมาณแผ่นดิน

enlightened​เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)  

[พ.ศ. 2564]   »  [พ.ศ. 2563]   »    [พ.ศ. 2562]   

[พ.ศ. 2561]   »  [พ.ศ. 2560]   »    [พ.ศ. 2559]   »    [พ.ศ. 2558]   »    [พ.ศ. 2557]   »    [พ.ศ. 2556]   »    [พ.ศ. 2555]   »    [พ.ศ. 2554]

enlightenedเอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ (ไปพลางก่อน)

[พ.ศ. 2562]   »   [พ.ศ. 2554] 

enlightenedคู่มือการบริหารงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[พ.ศ. 2557]   »   [พ.ศ. 2556-เพิ่มเติม]   »   [พ.ศ. 2556]   »   [พ.ศ. 2555 - ครั้งที่ 2]   »   [พ.ศ. 2555]   »   [พ.ศ. 2554]    


งบประมาณเงินรายได้

enlightenedเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

enlightenedแบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้

enlightenedเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

enlightenedเอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


งบประมาณอื่นๆ

enlightenedงบประมาณรายจ่ายงบเงินคงคลัง

[พ.ศ. 2563 - ครั้งที่ 2]   »   [พ.ศ. 2563]   »   [พ.ศ. 2562]   »   [พ.ศ. 2561]   »   [พ.ศ. 2556]

enlightenedโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

[พ.ศ. 2562]   »   [พ.ศ. 2561]   »   [พ.ศ. 2560]   »   [พ.ศ. 2559]   »   [พ.ศ. 2558]   »   [พ.ศ. 2557]   »   [พ.ศ. 2556]

enlightenedโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  

[พ.ศ. 2556]   »   [พ.ศ. 2555] 

enlightenedโรงเรียนสาธิต » [พ.ศ. 2556]