ติดต่อเรา

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองนโยบายและแผน  ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

โทรศัพท์ 073 299614  โทรสาร 073 299615

e-mail : sunisa.c@yru.ac.th