สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงบประมาณ

หน่วยงานราชการอื่น

หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประมวลภาพกิจกรรม

  • ประชุมปฏิบัติการ

    จัดทำแผนราชการ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปฏิทินหน่วยงาน