งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา

แผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

​แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ม.ราชภัฏยะลา 

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

​รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนงานด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชุภัฏยะลา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)