อว 0205.3/ว 26550 เรื่อง หลักเกณฑ์ประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ฉบับปรับปรุง)

27 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด