นร 0718/ว 13 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายบุคลากร ภายใต้แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงบประมาณ

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด