กค 0412.3/ว 431 เรื่อง การบริหารงบบุคลากรที่เบิกจ่ายในลักษณะเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

6 มิถุนายน 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) หน่วยงานราชการอื่น

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด