อื่น ๆ

7 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

enlightened  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

enlightened  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

enlightened  นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วย ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2566-2570 (ที่มา : สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)

enlightened  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2566-2570 (ที่มา : สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

enlightened  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ที่มา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

enlightened  คู่มือการประเมินการกำหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ (Repositioning) (ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

enlightened  เอกสารประกอบการจัดทำ Strategic Action Plan มหาวิทยาลัยราชภัฏ

enlightened  แผนด้านการอุดมศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 - 2570 ฉบับสมบูรณ์ (ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

enlightened  รายละเอียดข้อมูลประกอบการจัดทำโครงการสำคัญของ 23 แผนแม่บท  (ที่มา : สำนักงานพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ)

enlightened  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ที่มา : สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ)

enlightened  แผนปฏิรูปประเทศ (ที่มา : สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ)

enlightened  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ที่มา : สภาพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ) 

enlightened  มาตรฐานราคาครุภัณฑ์ (ที่มา : สำนักงบประมาณ)

enlightened  ราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (ที่มา : สำนักงบประมาณ)

enlightened  ราคางานต่อหน่วย (ที่มา : สำนักงบประมาณ)

enlightened  ราคามาตรฐานการออกแบบอาคาร (ที่มา : สำนักงบประมาณ)

enlightened  หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่าย (ที่มา : สำนักงบประมาณ)