ประชุมถอดบทเรียนการทำต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ผศ.ดร.วรพจน์ แซ่หลี  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมเป็นประธานดำเนินการประชุมถอดบทเรียนการทำต้นทุนกิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   เพื่อรับฟังประเด็นปัญหา และข้อเสนอแนะ จากการทำต้นทุนกิจกรรมที่ผ่านมาของคณะ/สาขาวิชา ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น.   และหน่วยสนับสนุน  ระหว่างเวลา 13.30 -15.30 น. ทั้งนี้เพื่อการนำมาซึ่งการพัฒนาการจัดสรรงบประมาณในปีต่อไป