ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

19 มิถุนายน 2567 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

วางแผนและพัฒนาเพื่อความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย

ปณิธาน

พัฒนางานตามพันธกิจที่รับผิดชอบให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

กองนโยบายและแผนมีข้อมูลสารสนเทศและระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาการวางแผน การจัดทำงบประมาณ และการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ

  1. ประสานการกำหนดนโยบาย การจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี และการนำแผนสู่การปฏิบัติ
  2. จัดทำงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
  3. จัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย
  4. จัดทำข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย
  5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปี
  6. ออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อประสานการจัดทำนโยบายและแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
  2. เพื่อจัดทำข้อมูลพื้นฐาน คำของบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ และกรอบอัตรากำลัง
  3. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
  4. เพื่อออกแบบพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐานของมหาวิทยาลัย