อว 0205.3/ว 10910 เรื่อง การเตรียมชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1

18 มิถุนายน 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

การเตรียมชี้แจงและสนับสนุนข้อมูลประกอบการชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วาระที่ 1 และขอให้หน่วยงานโปรดติดตามการประชุม และจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ประสานงานในการให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อได้ตลอดช่วงเวลาที่มีการประ