ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

7 มิถุนายน 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) เกี่ยวกับงานก่อสร้าง
  • รายการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแม่ลาน
  • รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์ออนไลนและออฟไลน์
  • รายการปรับปรุงห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย
  • รายการชุดโรงเรือนอัจฉริยะ
  • รายการปรับปรุงอาคารเรียน 5 และ 6
  • รายการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้การแพทย์วิถีไทย
  • รายการศูนย์นวัตกรรม co working space
  • รายการปรับปรุงระบบท่อน้ำประปาห้องสมุด
  • รายการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรม
  • รายการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสุขภาพ สปา และความงาม