ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

15 พฤษภาคม 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

enlightenedสิ่งก่อสร้างผูกพัน

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนสาธิต


​​enlightenedสิ่งก่อสร้างปีเดียว (งบประมาณแผ่นดิน)

 1. ปรับปรุงพื้นที่ให้บริการและพื้นที่นั่งทำงาน
 2. ปรับปรุงอาคารละหมาด
 3. ปรับปรุงศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ
 4. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาสู่สากล
 5. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษา 1
 6. ปรับปรุงอาคารเรียน สาขาเทคโนโลยีแนะนวัตกรรมการเกษตร
 7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพด้านจุลินทรีย์
 8. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการมาตรฐานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์

enlightenedสิ่งก่อสร้างปีเดียว (งบประมาณเงินรายได้)

 1. ทางลาดคนพิการ
 2. ปรับปรุงป้อมยามศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน

enlightenedสิ่งก่อสร้างอื่น

 1. ปรับปรุงและก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนสาธิตชั่วคราวและภูมิทัศน์
 2. อาคารโรงพักขยะ ค.ส.ล.
 3. ปรับปรุงหอศิลป์
 4. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์อาหาร
 5. ปรับปรุงหลังคาโรงคัดแยกผักและบรรจุผัก