ประชุมชี้แจง

24 เมษายน 2567 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนขั้นสูง (Reinventing University) ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มี ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2567 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ