สำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมจัดทำแผนสิ่งก่อสร้าง

16 พฤศจิกายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผน สำรวจพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนสิ่งก่อสร้าง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 พื้นที่โดยรอบภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยาบริการฯ/คณะวิทยาศาสตร์ฯ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 คณะครุศาสตร์/คณะมนุษยศาสตร์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้