ตารางการใช้ห้องประชุม (กองนโยบายและแผน)

19 ตุลาคม 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ระบบที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง