ประชุมกลั่นกรองคำของบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4 กรกฎาคม 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 กองนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณากลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และยุทธศาสตร์ที่ 4 การศึกษาและการพัฒนาเพื่อความมั่น