ประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2567

12 มิถุนายน 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม