ประชุมชี้แจงคำอธิบายตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ 2566

28 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม