งบประมาณเงินรายได้

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) งบประมาณประจำปี

ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • กรอบระยะเวลาการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ. 2567 >> Download
  • ข้อมูลพื้นฐานเงินรายได้ พ.ศ. 2567 (มติ ทบม.) >> Download
  • ประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> Download
  • ประมาณการรายรับ-รายจ่ายเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (มติผู้บริหาร) >> Download
  • วงเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ >> Download
  • (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา >> Download
  • กรอบโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> Download
  • คำอธิบายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> Download

แผน​การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี >> [พ.ศ. 2566]


เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้  


รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ 2563