แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

16 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) รายงานผลการดำเนินงาน