แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) งบประมาณประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สงป.301)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พ.ศ. 2566 >> พ.ศ. 2565 >> พ.ศ. 2564 >> พ.ศ. 2563 >> พ.ศ. 2562 >> พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ


แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ระบบ ERP)

แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี