แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) งบประมาณประจำปี

แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สงป.301)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

wink พ.ศ. 2567

smiley พ.ศ. 2566 [ไปพลางก่อน] smiley พ.ศ. 2566 smiley พ.ศ. 2565  smiley พ.ศ. 2564 smiley พ.ศ. 2563 smiley พ.ศ. 2562 smiley พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ


แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ระบบ ERP)

แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ITA]

ผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ITA]


ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564