งบประมาณแผ่นดิน

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

enlightened[2566]


เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)  

enlightened[2566] enlightened[2565 ฉบับแก้ไข] enlightened[2565] enlightened[2564 ฉบับแก้ไข] enlightened[2564] enlightened[2563] 

enlightened[2562] enlightened[2561enlightened[2560] enlightened[2559] enlightened[2558] enlightened[2557] enlightened[2556] enlightened[2555] enlightened[2554]


เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ (ไปพลางก่อน)

enlightened[2562] enlightened[2554] 


คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

enlightened[2557] enlightened[2556-เพิ่มเติม] enlightened[2556] enlightened[2555/2] enlightened[2555] enlightened[2554]