งบประมาณแผ่นดิน

15 กุมภาพันธ์ 2566 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) งบประมาณประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

> [2567] > [2566]


เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)  

> [2567] > [2566] > [2565 ฉบับแก้ไข] > [2565] > [2564 ฉบับแก้ไข] > [2564] > [2563] > [2562] > [2561] > [2560] > [2559] > [2558] > [2557] > [2556] > [2555] > [2554]


เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ (ไปพลางก่อน)

> [2566][2562] > [2554] 


คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

[2557] > [2556-เพิ่มเติม] > [2556] > [2555/2] > [2555] > [2554]