อว 0205.2/ว 26090 เรื่อง กรอบประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 และการจัดทำค่าเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

23 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด