อว 0205.3/ว24619 เรื่อง พิจารณาและขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและโลจิสติกส์

13 ธันวาคม 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด