ประชุมถอดบทเรียน เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พฤศจิกายน 2565 (ศุนิสา เจะแวมาแจ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 กองนโยบายและแผน จัดประชุมถอดบทเรียน เรื่อง การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 โดยมีบุคลากรจากส่วนราชการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว