อว 0222.2/ว568 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3

19 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด