อว 0222.4/ว594 เรื่อง จัดทำข้อมูลชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (วาระที่ 1)

19 พฤษภาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด