ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา