ประชุมปฏิบัติการพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

กองนโยบายและแผน จัดประชุมปฏิบัติการพิจารณาโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในคณะกรรมการแต่ละยุทธศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2562 โดยมีอาจารย์ บุคลากร จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมชี้แจงรายละเอียดโครงการและงบประมาณ