ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี (ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ)

28 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 กองนโยบายและแผน​ จัดประชุมจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์​  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี​  ประเด็นยุทธศาสตร์บริการจัดการ​  ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผู้บริหารและบุคลากรจาก​ 7 ​ส่วนราชการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้