ประชุมปฏิบัติการ

18 เมษายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

อธิการบดีมหาวิทยาลัย ให่เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี