ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี

29 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ประมวลภาพกิจกรรม

วันนี้ 28 มี.ค.62 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายประสิทธิ์ ชูเมือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน เปิดประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี ครั้งที่1/2562 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนความมั่นคง ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี ( พ.ศ.2560-2579) และแผนต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย