แบบฟอร์ม

18 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บริการ
enlightened  เอกสารประกอบการจัดทำงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
     - ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> Download 
     - แบบประมาณการเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 >> Download
     - ประมาณการรายรับ-รายจ่าย โรงเรียนสาธิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 >> Download
     - สำรวจข้อมูลเงินประจำตำแหน่ง หลักสูตร ค่าจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.  2567 >> Download 

 

enlightened  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
enlightened  แบบฟอร์มเสนอรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
enlightened  แบบฟอร์มขอบเขตของงาน TOR   (new)
enlightened  รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ 
enlightened  แบบฟอร์มจัดทำแผนครุภัณฑ์ระยะ 5 ปี
enlightened  แบบขอความอนุเคราะห์งานออกแบบและวางแผนอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน [Word] >> [PDF]