งานแผนงานและงบประมาณ

30 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

แผนการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570 (ฉบับปรับปรุง)

แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

แผนครุภัณฑ์สิ่ง-ก่อสร้าง ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ม.ราชภัฏยะลา (พ.ศ. 2555-2558)

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง) [วันที่ 8 มกราคม 2556]

แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)

กรอบอัตรากำลังมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2557-2560 (ฉบับปรับปรุง) [วันที่ 8 สิงหาคม 2557]

แผนความต้องการทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับสถาบันอุดมศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจฯ ประจำปี 2557-2561

กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ


แผนปฏิบัติราชการประจำปี

[2566] »  [2565]   »   [2564]   »   [2563]   »   [ปี 2562]   »   [ปี 2561]   »   [ปี 2560]   »   [ปี 2559]   »   [ปี 2558]   »   [ปี 2557]   »   [ปี 2556]   »   [ปี 2555]


งบประมาณแผ่นดิน

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบประมาณแผ่นดิน)  

»  [2566]  »  [2565 ฉบับแก้ไข]  »  [2565]   » [2564 ฉบับแก้ไข]  

»  [2564]  »  [2563]  »  [2562]  »  [2561]  »  [2560]  »  [2559]  »  [2558]  »  [2557]  »  [2556]  »  [2555]  »  [2554]

เอกสารงบประมาณรายจ่ายฯ (ไปพลางก่อน)

   »  [2562] » [2554] 

คู่มือการบริหารงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   »  [2557] »  [2556-เพิ่มเติม]  »  [2556] »  [2555 - 2]  »  [2555]  »  [2554]    


งบประมาณเงินรายได้

»  เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ม.ราชภัฏยะลา

»  เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ม.ราชภัฏยะลา

»  เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ม.ราชภัฏยะลา

»  แบบรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้

»  เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

»  เอกสารงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2


งบประมาณอื่นๆ

งบประมาณรายจ่ายงบเงินคงคลัง  »  [2565]  »   [2564-2]  »   [2564-1]  »  [2563-2]   »   [2563]   »   [2562]   »   [2561]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  »   [2564]   »   [2563]   »   [2562]   »   [2561]   »   [2560]   »   [2559]   »   [2558]   »   [2557]   »   [2556]

โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 12  »  [2556]   »   [2555] 

โรงเรียนสาธิต  » [2556]