งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (แบบ สงป.301)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

พ.ศ. 2566 >> พ.ศ. 2565 >> พ.ศ. 2564 >> พ.ศ. 2563 >> พ.ศ. 2562 >> พ.ศ. 2561

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ

แผน/ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี (ระบบ ERP)

แผนการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ผลการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

​รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนงานด้านความมั่นคง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชุภัฏยะลา
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)