งานติดตามและประเมินผล

7 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่
แผน/ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

 

แผนการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (แบบ สงป.)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)