ภารกิจหน่วยงาน

30 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

การปฏิบัติงานตามโครงสร้างภายในกองนโยบายและแผน มีการกำหนดภารกิจ หน้าที่ และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

งานแผนงานและงบประมาณ

 1. การจัดทำแผนทุกประเภท
 2. การจัดทำแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
 3. การวิเคราะห์งบประมาณ
 4. การรวบรวมข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ
 5. การศึกษา วิเคราะห์หลักเกณฑ์ในการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
 6. การเสนอหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณประจำปีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ/มหาวิทยาลัย
 7. การวิเคราะห์และกลั่นกรองคำขอตั้งงบประมาณ
 8. การจัดทำรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 9. การตรวจสอบงบประมาณ
 10. การปรับเพิ่มและลดงบประมาณประจำปี
 11. การชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณ
 12. การจัดทำคำขอเงินนอกงบประมาณของมหาวิทยาลัย
 13. การดำเนินงานวิจัยสถาบัน
 14. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานติดตามและประเมินผล

 1. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผนการติดตามและประเมินผลงาน/โครงการ
 2. การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ
 3. การจัดทำรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินประจำปีของมหาวิทยาลัย
 4. การสรุปและรายงานผลการประเมินการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละงวดทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินนอกงบประมาณ
 5. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากำลังบุคลากรของมหาวิทยลัย
 6. การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศ
 7. การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวขัองเพื่อการวางแผนและการบริหารมหาวิทยาลัย
 8. การจัดทำข้อมูลและดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 9. การจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
 10. การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลสารสนเทศ
 11. การประมวลผลข้อมูล จัดทำ และเผยแพร่เอกสารงานวิจัยสถาบัน
 12. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน

 1. การออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
 2. การจัดทำรายการประมาณราคากลางงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย
 3. การควบคุมดูแลงานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัย
 4. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

​งานบริหารทั่วไป 

 1. การดำเนินงานด้านสารบรรณของกองนโยบายและแผน ได้แก่ รับ-ส่ง, จัดทำเอกสารทางราชการ, จัดเก็บหนังสือราชการ และการดำเนินงานผ่านระบบ e-document
 2. การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณของกองนโยบายและแผน เช่น การควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ, จัดทำเอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ, สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นต้น
 3. การดำเนินงานงานด้านพัสดุ เช่น ควบคุมการใช้วัสดุ, สำรวจและจัดซื้อรายการวัสดุของหน่วยงาน, ตรวจนับรายการวัสดุคงเหลือประจำปี, บำรุงรักษาครุภัณฑ์ของหน่วยงาน เป็นต้น
 4. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกองนโยบายและแผน
 5. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี
 6. การพัฒนาและดูแลข้อมูลเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน
 7. การเตรียมและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองนโยบายและแผน
 8. การผลิตและแจกจ่ายเอกสารภายใต้ภารกิจของหน่วยงาน
 9. การจัดทำแผนพัฒนาหน่วยงาน เช่น แผนบริหารความเสี่ยง, การจัดการความรู้, แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นต้น
 10. การดำเนินงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย