บุคลากร

นายเฮลมี่ แวนามะ
(สถาปนิก)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : helmee.w@yru.ac.th


นายฮาริซ ลาเต๊ะ
(สถาปนิก)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : hariz.l@yru.ac.th


นายซาฟาริ อุจามิ
(วิศวกรโยธา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299614 (12102)

อีเมล์ : safari.a@yru.ac.th


นายอิบรอฮิม บือฮะ
(วิศวกรไฟฟ้า)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : Ibrohim.bu@yru.ac.th


นายรุสดี สือลามะ
(ช่างควบคุมงานก่อสร้าง)

เบอร์ติดต่อ : 073-299614 (12102)

อีเมล์ : rusadee.s@yru.ac.th


นายทวีป อินทร์ไชยมาศ
(ช่างเขียนแบบ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : thaweep.i@yru.ac.th