บุคลากร

นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12001)

อีเมล์ : thaweewan.t@yru.ac.th


นางสุธิดา คงถาวร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12002)

อีเมล์ : sutida.k@yru.ac.th


นางสาวศกลวรรณ ดราแม
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12005)

อีเมล์ : sakolwan.d@yru.ac.th


นางสาวนูร์ลี มูเน๊าะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12004)

อีเมล์ : nurlee.m@yru.ac.th


นางสาวนิฮุสนานี ละตะเย๊าะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12006)

อีเมล์ : nihusananee.l@yru.ac.th


นางสาวพิชญาภา พรมคณะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12003)

อีเมล์ : suparat.pr@yru.ac.th


นางสาวศุภรัตน์ ทองนพรัตน์
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073229614 (12007)

อีเมล์ : suparat.th@yru.ac.th


นางศุนิสา เจะแวมาแจ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12000)

อีเมล์ : sunisa.c@yru.ac.th


นางมาลีรัตน์ อิ่นทา
(พนักงานพิมพ์)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12000)

อีเมล์ : Maleerat.i@yru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : sokol.s@yru.ac.th