บุคลากร

นางสาวทวีวรรณ ทองนวล
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสุธิดา คงถาวร
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12002)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนูร์ลี มูเน๊าะ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12004)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวศกลวรรณ ดราแม
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12005)

อีเมล์ : [email protected]


นางศุนิสา เจะแวมาแจ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12000)

อีเมล์ : [email protected]


นางมาลีรัตน์ อิ่นทา
(พนักงานพิมพ์)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12000)

อีเมล์ : [email protected]


ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกล สมจิตต์
(หัวหน้างาน)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : [email protected]


นายเฮลมี่ แวนามะ
(สถาปนิก)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : [email protected]


นายฮาริซ ลาเต๊ะ
(ช่างเขียนแบบ)

เบอร์ติดต่อ : 073 299614 (12102)

อีเมล์ : [email protected]


นายซาฟาริ อุจามิ
(วิศวกรโยธา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299614 ()

อีเมล์ : [email protected]